Polish Saturday Elementary and Iintermediate School in the name of John Paul II in Albion, Vic.

Kliknij tutaj aby wypełnić formularz zgłoszeniowy do naszej szkoły

Historia Szkoły...


Początki szkoły datują się dnia 9 października 1993, kiedy to O. Dominik Jałocha, dominikanin, założył Polską Szkołę w Hoppers Crossing w pomieszczeniach „The Grange Children’s Centre”, przy 260 – 280 Hogans Road. Od razu nadał jej właściwy kształt zapewnił fachowy sposób zarządzania. Na zajęcia lekcyjne w roku 1994 uczęszczało 52 dzieci. Chętnych uczniów ciągle przybywało.


Rok 1996 zaowocował dalszym rozwojem Szkoły i jej twórczej działalności. 9 lutego O. Dominik zorganizował szkołę średnią w Secondary College przy 2 Fraser Street w Hoppers Crossing. Z jego inicjatywy powstał także zespół wokalny „Siewcy”. Do Szkoły uczęszczało 70 uczniów, uczących się języka i kultury polskiej na czterech, zróżnicowanych poziomach nauczania – od początkowego do zaawansowanego.


18 lipca 1998 r. obok szkoły w Hoppers Crossing, O. Dominik założył szkołę w Craigieburn. Zajęcia szkolne rozpoczynały się o godz. 2.00  po południu w Our Ladies School przy zbiegu ulic Craigieburn Road West z Bridgewater Road. W roku 1999 r., w dwóch szkołach Hoppers Crossing i Craigieburn uczyło się 120 uczniów w ośmiu grupach językowych. Obie szkoły wyróżniały się wysokim poziomem nauczania języka, religii, historii, geografii Polski i wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.


            Dzięki staraniom o. Dominika odbyło się 17 grudnia 2003 posiedzenie Zarządu Ośrodka w Albion. Zebranie dotyczyło ewentualnego przeniesienia Polskiej Szkoły Podstawowej i Średniej im Jana Pawła II z Hoppers Crossing i Craigieburn na teren Centralnego Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Albion. Wszyscy członkowie Zarządu opowiedzieli się jednogłośnie za przeniesieniem na teren Ośrodka w Albion Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Pawła II.
    

Pierwszy rok szkolny w Szkole Polskiej im. Jana Pawła II na terenie Ośrodka rozpoczął się 7 lutego 2004 roku.

  • 15 grudnia 2007 nasza Szkoła w Albion wraz z Uniwersytetem Melbourne zorganizowała „Ogólnoaustarlijską Konferencje Nauczycieli”. Szkoła zaprosiła dyrektora Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz prorektora tego uniwersytetu, prof. Władysława Miodunkę. Konferencje „Język Polski w Australii – stan obecny i przyszłość” określono jako  najważniejsze wydarzenie w dziejach polskiej oświaty w Australii.         
  • 11 lutego 2008 przy Szkole w Albion powstało Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II. W sezonie szkolnym 2008 i 2009 w kursie komputerowym i nauce języka angielskiego i polskiego uczestniczyło 219 osób.
  • 26 czerwca 2008, Victorian School of Languages przyznała naszej Szkole prawo do prowadzenia klas VCE (Victorian Certificate of Education), czyli klas maturalnych 11 i 12.

Szkoła w Albion rozwija się wspaniale. W okresie istnienia Szkoły (do 2011) wydano 2097 świadectw. Szkoła zatrudnia 9 nauczycieli.

Polska Szkoła Sobotnia Podstawowa i Średnia im. Jana Pawła II w Albion, jest niezależną od jakichkolwiek instytucji czy organizacji polonijnych, placówką oświatową. Dzięki wspólnym działaniom, została w  dniu 19 marca 2007 roku, spłacona pożyczka na budynki szkolne. Uważamy to za nasz wspólny sukces, którego osiągnięcie byłoby niemożliwe bez pomocy Ośrodka Dominikańskiego i Ośrodka Albion oraz wsparcia wszystkich znanych i anonimowych ofiarodawców. Warto zaznaczyć, że w 97 procentach ofiarodawcy związani są z Dominikańskim Ośrodkiem w Sunshine North, Yarraville i Hoppers Crossing. I dlatego zgodnie  z podpisaną umową między Ośrodkiem Albion a Polską Szkołą w Albion i Dominikańskim Ośrodkiem w Sunshine, budynki Szkolne na terenie Ośrodka w Albion, z dniem 21 marca 2007 roku, stały się własnością Szkoły podlegającą Administratorowi Ośrodka Dominikańskiego.


    Otwarcie i poświęcenie Szkoły miało miejsce 6 lutego 2005 roku. Przecięcia wstęgi dokonał ambasador RP w Canberze, dr Jerzy  Więcław. Poświęcenie  Szkoły dokonał  o. Dominika Jałochę OP.


            Szkoła posiada pełną akredytację,  a program kształcenia zgodny jest z wytycznymi polityki oświatowej stanu Wiktoria (Victorian Essentials Lerning Standards) oraz z zaleceniami i najlepszymi doświadczeniami językoznawców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nauczanie i towarzyszący mu proces wychowania oparte są na chrześcijańskiej etyce i myśli pedagogicznej Papieża Jana Pawła II zawartej w słowach „...Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niechaj w pracy wychowawczej wszyscy zaangażowani w nią ludzie poczują się związani najpiękniejszym zadaniem - zadaniem cierpliwego i pełnego spokojnej mądrości ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę..” (Kardynał Karol Wojtyła)orazWinniśmy wzmacniać naszą tożsamość narodową, nie wolno nam zapominać, kim jesteśmy i gdzie są nasze korzenie, winniśmy czuć się zawsze jedną wspólnotą, niezależnie od tego, gdzie są nasze domy i miejsca pracy. Jesteśmy odpowiedzialni za rozwój naszej kultury i nauki, ale nie możemy zapominać, że należymy do wielkiej wspólnoty narodów, że korzystamy z ich dorobku i osiągnięć”( Jan Paweł II). Te piękne i mądre słowa stanowią credo działalności naszej Szkoły.


            Szkoła poszczycić się może dziewiętnastoletnim doświadczeniem i fachowością w nauczaniu języka polskiego. Nauczycielem oraz doradcą w dziedzinie programów i metodyki nauczania języka polskiego w naszej Szkole był do roku 2009 prof. Robert Dębski, Dyrektor Horwood Language Centre na Uniwersytecie w Melbourne. Prof. Dębski prowadził również projekty internetowe realizowane pod patronatem Australijskiej Federacji Związków Szkół Etnicznych (AFESA) i przy współpracy językoznawców Uniwersytetu w Melbourne i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przed wyjazdem na Uniwersytet Jagielloński prof. Robert Dębski opracował „Polish Language Course, A Program Outline” (luty 2009). Program nauczania języka polskiego w Szkole Sobotniej w Albion uwzględniający standardy VELS jak również program certyfikowany nauczania/testowania języka polskiego jako obcego/drugiego. Zaproponowane jest w nim dwutorowe nauczanie języka. Jest to bardzo ważny i wyjątkowo cenny dokument, na którym inne polskie szkoły w Australii mogą się wzorować.
         Dyrektorem Szkoły jest pani  Grażyna Walendzik, magister pedagogiki i historii sztuki. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie, uprawienia pedagogiczne oraz niezbędne doświadczenie. Nasi nauczyciele ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach metodycznych, szkoleniach i warsztatach doskonalących. Poprzednie lata działalności Szkoły oraz ciągłe kształcenie w dziedzinie nauki dzieci pozwoliły nam wyłonić najbardziej efektywne sposoby edukacji. Doskonałe wyniki osiągane przez uczniów Szkoły, ciągły napływ nowych uczniów oraz stale powiększające się grono osób kontynuujących naukę świadczą o wysokiej skuteczności nauczania.  
          Nasza Szkoła jest miejscem dla wszystkich dzieci, które chcą uczyć się języka polskiego, poznawać polska literaturę, historię, religię i obyczaje.

            Dziękujemy tym, co są z nami, tym, którzy nam nie przeszkadzają, tym, którzy rozumieją, którzy kochają to, co robią. Ci są dla nas zachętą do działania. Dzięki życzliwości i bezinteresownemu wsparciu materialnemu i duchowemu wielu ludzi, nasza Szkoła może się dalej rozwijać. Pełniąc funkcję polskiego centrum edukacyjnego, Szkoła oferuje również uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć pozalekcyjnych. O. Dominik  i p. Lidia przygotowują dzieci do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św. Przygotowanie dzieci odbywa się w języku polskim i angielskim.
    W budynkach szkoły swoje próby ma chór mieszany „Lutnia”, który powstał przy Dominikańskim Ośrodku Duszpasterstwa Polskiego w Sunshine. Chór „Lutnia” powstał 28 czerwca 2004 roku z inicjatywy O Dominika Jałochy OP

 

Wielojęzyczność – inwestycja na przyszłość!

Wypowiedzi prof. Roberta Dębskiego:
„Istnieje wiele korzyści wynikajączych z wieleojęzyczności. Wiadomo, iż dzieci wielojęzyczne szybciej zauważają, że znaczenie słów jest subjektywne. Jest to obserwacja bardzo ważna dla rozwoju abstrakcyjnego myślenia, ważnego w wielu dziedzinach nauki. Dzieci dwujęzyczne szybciej uczą się języka trzeciego i następnych, ponieważ lepiej rozumieją, jak funkcjonuje język. Wreszcie nauka języka polskiego wpłynie pozytywnie na posługiwanie się językiem angielskim przez nasze dzieci, bo czynności językowe takie, jak wyszukiwanie znaczenia w tekście, budowanie struktury tekstu pisanego i wiele innych są w dużej mierze takie same w języku polskim i angielskim. Znajomość języków rozszerza również dostęp do wiedzy, często niedostęonej dla osób jednojęzycznych. Istnieją również korzyści natury społecznej. Znajomość języka polskiego przez dzieci przyczyni się do lepszej komunikacji z rodzicami. Umożliwi też dzieciom ważne kontakty z rodziną w Polsce. Wielojęzyczność ogólnie wpływa na lepszą komunikację z ludźmi z różnych kultur, co jest bardzo ważne w dzisiejszym społeczeństwie.
Wielojęzyczność jest zjawiskiem normalnym w świecie. Dzieci w wielu częściach Europy, Afryki i Azji od dziecka uczą się kilku języków jednocześnie. Wiele krajów europejskich przyjmuje dziś politykę trójjęzyczności.  Wykształcony Europejczyk ma mówić przynajmniej trzema językami: językiem ojczystym, językiem sąsiada i językiem o zasięgu międzynarodowym. Dajmy naszym dzieciom, mieszkającym w Australii – kraju, w którym niestety panuje zjawisko, które wybitny językoznawca Michael Clyne określa jako “monolingual mindset” (światopogląd osoby jednojęzycznej) – wykształcenie podobne do tego, jakie otrzymują dzieci w innych częściach świata! To znakomita inwestycja na przyszłość!